Adatkezelési Tájékoztató

1, Az adatkezelési tájékoztató célja

Vásárhelyi Nikolett (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.teoradesign.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, ezúton teszi közzé a Weboldal keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan eléhetők a www. teoradesign/adatvedelem címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük írja meg a contact@teoradesign.com e-mail címre, és megválaszolom kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

2. Az Adatkezelő adatai:

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

 • Az adatok kezelője a Honlapot üzemeltető Vásárhelyi Nikolett (egyéni vállakozó)
 • Vállalkozás székhelye: 2314 Halásztelek Kossuth Lajos utca 140.
 • Vállalkozás adószáma: 69170216-1-33
 • E-mail címe: contact@teoradesign.com
 • Honlap: www.teoradesign.com

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Kapcsolatfelvétel során megismert adatok:

Kezelt adatok például, de nem kizárólagosan: 

 • Vezeték név
 • Keresztnév
 • e-mail cím
 • Telefonszám

Az adatok összegyűjtésének módja:

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok megismeréséhez bármilyen kapcsolatfelvételi módon, például: e-mail, telefon, facebook üzenet.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a megkeresés által birtokába jutott adatokat a felmerült kérdések megválaszolására használja. A Honlap személyes adatok megadása nélkül is látogatható.

Az adatkezelés időtartama:

A felmerült kérdés megválaszolása után az Adatkezelő nem tárolja az érintett adatait, azokat a levelező rendszeréből, facebook üzeneteiből törli.

Az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja:

Lásd: 5. pont

3.2 Hírlevél feliratkozáskor megimert és kezelt adatok

Kezelt adatok például, de nem kizárólagosan: 

 • Vezeték név
 • Keresztnév
 • e-mail cím

Az adatok összegyűjtésének módja:

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél feliratkozás: a legfrissebb hírekről, új blog bejegyzésről, a weboldal aktuális ajánlatairól való tájékoztatás. 

Az Adatkezelő a feliratkozó előzetes és kifejezet beleegyezésével személyes adatait olyan marketing és reklámtevékenységekre is felhasználhatja, mint például információ küldése e-mail-ben a TeOra design új termékeiről, melyekről úgy gondolja, hogy érdekes lehet a felriatkozó számára.

A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti a contact@teoradesign.com címen, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing – és reklámcélokra használja az Adatkezelő. A megkeresés várható gyakorisága heti 1 alkalom. A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között szerepeljen.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett adatkezeléséhez való hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja:

Lásd: 5. pont

3.3 Megrendelés során megismert és kezelt adatok:

Kezelt adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég esetén: Cégnév
 • Cég esetén: adószám
 • E-mail cím
 • Számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Postázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Választott termékek
 • Megjegyzés mezőbe írt információk

Az adatok összegyűjtésének módja:

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése végett. Például: számla kiállítása, elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése.

Az adatkezelés időtartama:

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a megrendelés során számla keletkezett, de Ön a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Amennyiben On eláll a megrendeléstől, a megrendelés adatait törlöm a  rendszerből, ahogy az elállási szándék a tudomásomra jutott.

Az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja:

Lásd: 5. pont

3.4 Számlázás során megimert és kezelt adatok:

Kezelt adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég esetén: Cégnév
 • Cég esetén: adószám
 • E-mail cím
 • Számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Postázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Bankszámla szám
 • Telefonszám
 • Választott termékek
 • Megjegyzés mezőbe írt információk

Az adatok összegyűjtésének módja:

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. A Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

Az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint hozzájárulásának visszavonása esetén- az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

3.5 A weboldal használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok

Az Adatkezelő a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybe vételével méri. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409.

Kezelt adatok: 

Minden adat, melyet a Google Analytics gyűjt.

Az adatok összegyűjtésének módja:

A weboldal meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani.  A weboldal alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg:

– Törli a böngészőjében a cookie-kat, ehhez segítséget az alábbi oldalakon találhat:

– Betölti a weboldalt, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.

Az adatkezelés célja:

Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalt.

Az adatkezelés időtartama:

A szolgáltatások használatának végéig.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Lásd: az 5. pontban.

3.6 Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok

Kezelt adatok:

Részletek az 6. sz. pontban: “A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”.

Az adatok összegyűjtésének módja:

Automatikus, de nem kötelező.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analytics-et használja, ezért a felhasználási adatokhoz ez a szolgáltató is hozzáfér. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies. 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ (lásd: 6. sz. pont: “A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”). Az adatok a Google-ben 24 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Lásd: az 5 pontban.

3.7 Egyéb megismert és kezelt adatok

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

4. Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A jelen tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Sztv.)

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

6.  A COOKIE-k használatával kapcsolatos tájékoztató

6.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlap az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

6.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

6.3 A cookie-k fajtái

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használja. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

6.4 A cookie-k használata

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

A teoradesign.com oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

7. Adatfeldolgozó

SalesAutopilot

Cégnév: SalesAutopilot Kft.

Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. 

Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773

Adószám: 25743500-2-41

Központi iroda: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Tel: (+36) 1 490 0172

Adatkezelések nyilvántartási számai: NAIH-62272/2013, NAIH-62273/2013, NAIH-62274/2013, NAIH-62275/2013, NAIH-62276/2013, NAIH-62277/2013

Tárhely szolgáltató: Amazon Web Services, Inc.

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Továbbítás célja: hírlevelek küldése

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítésést, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

8.2 Az érintett hozzáfárásáhez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

8.3  Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő általá kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

8.4  Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkülk törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

8.9 Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

Az Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!